Algemene Reisvoorwaarden Irish Travel Centre


Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die tussen Irish Travel Centre en klant gesloten wordt.

Indien er onduidelijkheid is bij klant over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Reisvoorwaarden, dient klant contact op te nemen vóór klant de overeenkomst aangaat.

Irish Travel Centre kan niet aan haar offerte worden gehouden als klant redelijkerwijs kan begrijpen, dat er sprake is van een vergissing of verschrijving in de offerte en Irish Travel Centre dat aan kan tonen.

De in de offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW (21%) en andere op dat moment nog onbekende heffingen van overheidswege en eventuele, in het kader van de overeenkomst voortvloeiende, te maken extra kosten.

Offertes gelden niet voor andere toekomstige opdrachten.

Irish Travel Centre zal de verstrekte opdracht naar haar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de offerte uitvoeren. Nadat klant per email, telefonisch of per brief bevestigd heeft akkoord te gaan met de offerte is klant verplicht de verleende dienst af te nemen en te betalen.

Klant dient de gegevens op de factuur/boekingsbevestiging goed te controleren. Namen, geboortenamen, geboortedata, vertrekdata, tijden vluchten etc. zoals vermeld op de factuur/boekingsbevestiging komen ook op de reisbescheiden te staan. Mocht klant onjuistheden constateren, dan dient klant ons hierover te informeren binnen 1 werkdag na dagtekening van de factuur/boekingsbevestiging.

Binnen deze periode worden aanpassingen, wanneer mogelijk, kosteloos doorgevoerd. Hierna zijn wij helaas genoodzaakt € 20,00 administratiekosten te berekenen.

Irish Travel Centre verplicht zich tot terugbetaling van het betaalde bedrag als zij zich niet kan houden aan de offerte wat uitvoering of tijdsbestek betreft en klant niet akkoord kan gaan met het verzoek tot uitstel.

Irish Travel Centre is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens klant als er sprake is van overmacht, waardoor zij niet in staat is de verplichtingen na te komen.

De verplichtingen kunnen gedurende de periode dat de overmacht duurt tot 2 weken opgeschort worden.

Na de 2 weken kunnen zowel klant als Irish Travel Centre de overeenkomst zonder verplichting tot vergoeding van schade ontbinden.

Irish Travel Centre betaalt klant het reeds betaalde bedrag terug met aftrek van gemaakte kosten.

Het in de offerte beschreven product blijft het eigendom van Irish Travel Centre, totdat klant alle verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen.

Het in de offerte beschreven product mag niet doorverkocht worden aan derden i.v.m. copyright.

Irish Travel Centre behoudt zich het recht voor om alle onderdelen van het geleverde product aan te bieden aan toekomstige klanten of te gebruiken voor andere doeleinden.

Irish Travel Centre zal hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van klant openbaar maken.

Na totstandkoming van de overeenkomst kan klant een verzoek tot wijziging indienen.

Hiervoor geldt, voor zover de gewenste wijziging nog mogelijk is, de voorwaarde dat klant de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet.

Voor wijzigingen worden € 20,- wijzigingskosten in rekening gebracht.

Bovendien is klant gehouden eventuele door de wijziging ontstane extra kosten te vergoeden.

Uitzonderingen zijn vluchten en vooraf geboekte tickets.

Deze kunnen niet gewijzigd worden.

Het is altijd mogelijk de reis te annuleren.

Houd er echter rekening mee dat Irish Travel Centre genoodzaakt is hiervoor annuleringskosten in rekening te brengen.

Wij raden klant met klem aan om een annuleringsverzekering af te sluiten omdat deze kosten, bij een geldige reden, dan (gedeeltelijk) verhaald kunnen worden op de verzekeringsmaatschappij.

Annuleringen dienen schriftelijk (niet per telefoon) bij ons gemeld te worden.

Bij annulering van de reis is klant aan Irish Travel Centre de volgende annuleringskosten verschuldigd: bij annulering tot de 42ste dag vóór de vertrek dag: de aanbetaling van 50% van de reissom. bij annulering vanaf de 42ste dag vóór de vertrek dag: de volledige reissom.

Als annuleringsdatum geldt de (werk)dag waarop Irish Travel Centre de melding ontvangt, mits de melding vóór 18.00 uur wordt gedaan.

Bovengenoemde annuleringsvoorwaarden zijn geldig tenzij op het moment van boeking anders is aangegeven. Uitzonderingen hierop zijn de kosten voor vluchten en vooraf geboekte tickets.

De annuleringskosten bedragen altijd 100%.

Het is altijd mogelijk dat de reis niet voldoet aan de verwachtingen en/of eisen.

Mocht dit het geval zijn, dan dient klant hiervan in eerste instantie direct melding te maken bij de reisleider c.q. reisorganisatie.

Deze krijgt hiermee de kans uw klacht of het probleem op te lossen.

Klachten die niet bij ons direct op de bestemming zijn gemeld, kunnen na thuiskomst niet in behandeling worden genomen. Wanneer de klacht na melding ter plaatse niet naar wens is opgelost, dient klant de klacht schriftelijk in te dienen binnen 1 maand na terugkomst.

Alle klachten die daarna ontvangen worden, zullen niet meer in behandeling genomen worden.